bg

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Šiaulių technologijų mokymo centre tikslas – siekti, kad centre vykdoma veikla būtų skaidri. 
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių TMC ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą, koordinavimą, kontroliavimą Šiaulių TMC struktūriniuose padaliniuose, atsakingi Šiaulių TMC darbuotojai (Dvaro g. 144A, 76199 Šiauliai):
 • Korupcinės veiklos specialistė Kristina Marcaitienė, el. p. kristina.marcaitiene@stmc.lt, 214 kab.;
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Mockienė, el. p. reda.mockiene@stmc.lt, 202 kab.;
 • Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Audrius Adomaitis, el. p. audrius.adomaitis@stmc.lt, 203 kab.;
 • Finansų skyriaus vadovė Kristina Janušienė, el. p. kristina.janusiene@stmc.lt, 206 kab.;
 • Personalo skyriaus vadovė Vilma Subbotinienė, el. p. vilma.subbotiniene@stmc.lt, 228 kab.

Pranešėjų apsauga
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

Pranešimus pateikusiems asmenims taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:
 • Saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
 • Asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • Draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • Teisė gauti kompensaciją;
 • Nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • Atleidimas nuo atsakomybės. 

 Pranešimo pateikimo būdai

Centro bendruoju telefonu (841 52 47 24) arba el. paštu pranesk@stmc.lt

Pateikti pranešimą apie pažeidimą užpildžius pranešimo formą, galite:
 • Elektroniniu paštu pranesk@stmc.lt
 • Tiesiogiai perduoti informaciją raštu atvykus pas kompetentingą subjektą adresu, Dvaro g. 144A, Šiauliai LT-76199
 • Atsiųsti pranešimą tradiciniu paštu adresu Dvaro g. 144A, Šiauliai LT-76199 su žyma ant voko nurodant ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.
Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
Pranešimo formoje prašomi pateikti Asmens duomenys reikalingi identifikuoti Asmenį sprendžiant klausimą dėl Pranešėjo statuso suteikimo jam.

Dokumentai

Aktualios nuorodos