bg

Teikiama pagalba

Teikiama pagalba mokiniui


Bendrais mokymo/si klausimais

Tel. (8 41) 523656Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Siekia mokinio gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą:

 • įvertina skyriaus mokinių socialines problemas ir poreikius renkant informaciją, ją analizuojant, darant išvadas;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus padedant spręsti mokinių problemas;
 • koreguoja mokinių elgesį, įpročius, padeda įveikti elgsenos sutrikimus;
 • planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo skyriaus mokiniams procese;
 • informuoja skyriaus vadovus, Šiaulių TMC administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus apie mokinių problemines situacijas nepažeidžiant konfidencialumo;
 • aiškina mokiniams, jų tėvams ir globėjams vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės, Šiaulių TMC vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;
 • palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su kitų Šiaulių TMC skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos įstaigomis sprendžiant mokinių problemas;
 • organizuoja Šiaulių TMC prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią prievartai, nusikaltimams, kitiems negatyviems reiškiniams;
 • atstovauja mokinio teisėms ir interesams Šiaulių TMC ir už jo ribų;
 • ugdo mokinių socialinius įgūdžius.

Dovilė Kepelinskienė

Tel. 8650 43532

El. paštas dovile.kepelinskiene@stmc.lt

Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika:

 • teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, įtėviams);
 • teikia informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo klausimais, organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir t.t.) Šiaulių TMC bendruomenei;
 • inicijuoja ir dalyvauja sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos įgyvendinant;
 • teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • vertina ugdymo įstaigos aplinką, mokinių mitybą, ugdymo proceso organizavimą atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą;
 • dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

Regina Intė
Tel. (8 41) 39 01 75, 8675 95904
El. paštas regina.inte@stmc.lt

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP):

 • analizuoja informaciją apie mokinių mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje), lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti Bendrąsias programas.
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą.
 • konsultuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
 • kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius ugdymo įstaigoje, tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • dalyvauja Šiaulių TMC ir skyrių vaiko gerovės komisijų veikloje.

Dovilė Kepelinskienė, Prekybos ir verslo skyrius
Tel. 8 650 43532
El. paštas dovile.kepelinskiene@stmc.lt

Psichologas

Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvauja formuojant teigiamą Šiaulių TMC bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia Šiaulių TMC bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su Šiaulių TMC bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, miesto pedagogine – psichologine tarnyba, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • atlieka aktualius Šiaulių TMC psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniais pedagogais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
Kostas Rimkevičius
Tel. 8640 40175
El. paštas kostas.rimkevicius@stmc.lt