bg

Teikiama pagalba

Mokykloje teikiama socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.Socialinis pedagogas

Alma Sprindžiukienė
Tel. 8656 69 015
El. paštas alma.sprindziukiene@stmc.lt


Siekia mokinio gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą:

 • Įvertina skyriaus mokinių socialines problemas ir poreikius renkant informaciją, ją analizuojant, darant išvadas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus padedant spręsti mokinių problemas.
 • Koreguoja mokinių elgesį, įpročius, padeda įveikti elgsenos sutrikimus.
 • Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo skyriaus mokiniams procese.
 • Informuoja skyriaus vadovus, Centro administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus apie mokinių problemines situacijas nepažeidžiant konfidencialumo.
 • Aiškina mokiniams, jų tėvams ir globėjams vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės, Centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir kei?iasi informacija su kitų Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Organizuoja skyriuje prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią prievartai, nusikaltimams, kitiems negatyviems reiškiniams.
 • Atstovauja mokinio teisėms ir interesams Centre ir už jo ribų.
 • Ugdo mokinių socialinius įgūdžius.
Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistas

Regina Intė 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 • eikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, įtėviams).
 • Teikia informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo klausimais, organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir t.t.) įstaigos bendruomenei.
 • Inicijuoja ir dalyvauja sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos įgyvendinant.
 • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Vertina ugdymo įstaigos aplinką, mokinių mitybą, ugdymo proceso organizavimą atsižvelginat į teisės aktus, reglamentuojančius mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psicologines, adaptacijos ir socialines problemas.
Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas

Kristina Rimeikienė
Tel. (8 41) 39 01 75, 8650 87 598
El. paštas spec.pedagoge@stmc.lt

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP):

 • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą.
 • Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, miesto pedagogine – psichologine tarnyba ir kitomis ugdymo įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
 • Palaiko ryšį su miesto pedagogine - psichologine tarnyba.Psichologas

Psichologas

Kostas Rimkevičius
Tel. 8640 40 175
El. paštas kostas.rimkevicius@stmc.lt

Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, miesto pedagogine – psichologine tarnyba, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniais pedagogais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus