bg

Menų ir grožio paslaugų skyriuje, prireikus teikiama socialinio pedagogo, psichologo, sveikatos priežiūros specialisto ir spec. pedagogo pagalba. Socialinis pedagogas

Dalia Kerienė
2022/2023 m. m. II pusm. darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00-12.30

12.30-13.00 

 13.00-15.30

Antradienis

8.00-12.30

12.30-13.00

13.30-15.30

Trečiadienis

8.00-12.30

12.30-13.00

13.00-15.30

Ketvirtadienis

8.00-12.30

12.30-13.00

13.00-15.30 

Penktadienis

8.00-12.00

12.00-12.30

12.30-14.30 


Siekia mokinio gerovės, saugumo, pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą:

 • Įvertina skyriaus mokinių socialines problemas ir poreikius renkant informaciją, ją analizuojant, darant išvadas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus padedant spręsti mokinių problemas.
 • Koreguoja mokinių elgesį, įpročius, padeda įveikti elgsenos sutrikimus.
 • Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo skyriaus mokiniams procese.
 • Informuoja skyriaus vadovus, Centro administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus apie mokinių problemines situacijas nepažeidžiant konfidencialumo.
 • Aiškina mokiniams, jų tėvams ir globėjams vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės, Centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su kitų Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Organizuoja skyriuje prevencinį darbą, siekiant užkirsti kelią prievartai, nusikaltimams, kitiems negatyviems reiškiniams.
 • Atstovauja mokinio teisėms ir interesams Centre ir už jo ribų.
 • Ugdo mokinių socialinius įgūdžius (spauskite, kad parsisiųsti).

Mob. tel. (8 656) 69018
dalia.keriene@stmc.lt

Mokytojo padėjėjas

Silva Vaškevičienė
2022/2023 m.m. darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

11.00-15.00

Antradienis

12.00-16.00

Trečiadienis

12.00-16.00

Ketvirtadienis

11.00-15.00

Penktadienis

9.00-13.00

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), skyriuje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu,
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena,
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.

Mob. tel. (8 673) 37 438

Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistas

Regina Intė
Darbo laikas:
III 8.00-14.50 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, įtėviams).
 • Teikia informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo klausimais, organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir t.t.) įstaigos bendruomenei.
 • Inicijuoja ir dalyvauja sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos įgyvendinant.
 • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Vertina ugdymo įstaigos aplinką, mokinių mitybą, ugdymo proceso organizavimą atsižvelginat į teisės aktus, reglamentuojančius mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psicologines, adaptacijos ir socialines problemas.


Tel. (8 41) 39 01 75, mob. tel. (8 675) 95 904
regina.inte@stmc.lt

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP):

 • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų bei teikia jiems metodinę pagalbą.
 • Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 • Palaiko dalykinius ryšius ir keičiasi informacija su Centro skyrių socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, miesto pedagogine – psichologine tarnyba ir kitomis ugdymo įstaigomis sprendžiant mokinių problemas.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumų.
 • Palaiko ryšį su miesto pedagogine - psichologine tarnyba.


Kristina Rimeikienė
Tel. (8 41) 39 01 75
Mob. tel. (8 650) 875 98
kristina.rimeikiene@stmc.lt

Psichologas

Įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais:

 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, miesto pedagogine – psichologine tarnyba, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniais pedagogais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus

Mob. tel. (8 640) 40 175
psichologas@stmc.lt

Antradienis 13-17 val.
(207 kabinetas II aukštas)

Skyriaus vadovė

Reda Valiukienė
Tel. (8 41) 50 37 01
reda.valiukiene@stmc.lt

Sektoriaus vadovė

Ona Nasickienė
Tel. (8 41) 52 45 55
ona.nasickiene@stmc.lt

Gimnazijos skyriaus vadovė

Jūratė Kiškienė
Tel. (8 41) 52 45 55
jurate.kiskiene@stmc.lt