bg

Rūpinkis sveikata

Žmogaus sveikata vertinama kaip pati didžiausia asmeninė vertybė ir visos tautos, visuomenės turtas. Daugiau kaip 50 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo gyvenimo būdo. Kad žmogus rūpintųsi savo sveikata, jis turi apie ją išmanyti. Tam reikia sistemingai, nuolatos, atsižvelgiant į žmogaus amžių suteikti žinių apie sveikatą, kartu kuriant sveikatą palaikančią aplinką bei prieinamas sveikatinimo priemones.

Šiaulių technologijų mokymo centro mokinių sveikatą prižiūri Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistai.
Šiaulių visuomenės sveikatos biuro veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenėje visuomenės sveikata ir ją stiprinti. Viena visuomenės sveikatos biuro veiklos sričių yra prižiūrėti vaikų ir jaunimo sveikatą, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuoti ir įgyvendinti priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos Šiaulių TMC: 

 • Šiaulių TMC aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,
 • Šiaulių TMC ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams, globėjams, rūpintojams teikimas,
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes,
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas Šiaulių TMC bendruomenei,
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius,
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra,
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas ugdymą organizuojančių skyrių bendruomenei,
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra ugdymą organizuojančiuose skyriuose,
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija Šiaulių TMC,
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra Šiaulių TMC,
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas,
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas,
 • dalyvavimas Šiaulių TMC prevencinio darbo grupėse,
 • pagalba organizuojant ir pravedant Šiaulių TMC renginius,
 • sveikatinimo projektų (programų) inicijavimas ir dalyvavimas juos rengiant ir įgyvendinant.

 
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą Regina Intė
Tel. (8 41) 390 175, 8672 50503
El. paštas regina.inte@sveikatos-biuras.lt

Sveikatą stiprinanti mokykla