bg

Moduliai bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams

Modulis – tai savarankiška profesinio mokymo programos dalis, skirta išugdyti vieną kompetenciją (kvalifikacijos vienetą). Per mokslo metus mokinys baigs 5 kreditų (110 pamokų) apimties modulį, kurio bus mokomasi 3 pamokas per savaitę. Dešimtoje klasėje besimokantis mokinys galės rinktis ir mokytis kitą modulį. Dėl to, mokinio mokymosi krūvis nepadidės, nes nebus mokomasi technologijų dalyko. Modulį baigęs mokinys gaus valstybės pripažintą pažymėjimą, patvirtinantį įgytą kompetenciją. Baigtas modulis įskaitomas, jeigu mokinys įstoja mokytis atitinkamos profesinio mokymo programos. Modulio mokymasis padės mokiniui pasiruošti tolesnėms studijoms arba integruotis į darbo rinką.

Šiaulių TMC profesinio mokymo programų modulių pasiūla bendrojo ugdymo mokyklų I-IV gimnazijos klasių mokiniams  

I, II gimnazijos klasių mokiniams, mokymosi trukmė 1 mokslo metai (gali rinktis ir III-IV gimnazijos klasių mokiniai).

1. Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas.
(Virėjo modulinė profesinio mokymo programos modulis, jo apimtis- 5 kreditai, 110 kontaktinių valandų per mokslo metus. Modulis bus vykdomas Prekybos ir verslo skyriuje, Vytauto g. 267, Šiauliai).

2. Sausainių gamyba.
(Duonos ir pyrago gaminių gamintojo modulinė profesinio mokymo programos modulis, jo apimtis- 5 kreditai, 110 kontaktinių valandų per mokslo metus.  Modulis bus vykdomas Prekybos ir verslo skyriuje, Vytauto g. 267, Šiauliai).

3. Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais.
(Medienos apdirbėjo–dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programos modulis, jo apimtis- 5 kreditai, 110 kontaktinių valandų per mokslo metus. Modulis bus vykdomas Statybos skyriuje, Statybininkų g. 23, Šiauliai).

4. Paviršių apdaila plytelėmis.
(Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programos modulis, jo apimtis- 5 kreditai, 110 kontaktinių valandų per mokslo metus. Modulis bus vykdomas Statybos skyriuje, Statybininkų g. 23, Šiauliai).

5. Picų gaminimas.
(Virėjo modulinė profesinio mokymo programos modulis, jo apimtis-5 kreditai, 110 valandų per mokslo metus. Modulis bus vykdomas Kuršėnų skyriuje, Daugėlių g. 17, Kuršėnai)

6. Nesudėtingų mechanizmų, junginių, agregatų remontas.
(Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programos modulis, jo apimtis- 5 kreditai, 110 kontaktinių valandų per mokslo metus.  Modulis bus vykdomas Kuršėnų skyriuje, Daugėlių g. 17, Kuršėnai)

7. Nesudėtingas metalinių detalių jungimas.


III gimnazijos klasės mokiniams, mokymosi trukmė 2 mokslo metai

1. Fotografijų maketavimas
2. Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas
3. Kompiuterių surinkimas

III, IV gimnazijų klasių mokiniams, mokymosi trukmė 1 mokslo metai

1. Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas
2. Mechaninių įrenginių detalių braižymas (SolidWorks programa)
3. Baldų ir interjero detalių braižymas (SketchUp PRO, V-Ray programa)
4. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje
5. Šukuosenų formavimas
6. Siuvinėjimas ir drabužių apdaila

Profesinio mokymo programų ir jų modulių aprašymus galima rasti:
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

D.U.K. Dažniausiai užduodami stojančiųjų klausimai ir jų atsakymaiKas tai yra profesinio mokymo programos modulis?
Profesinio mokymo programos modulis (toliau – modulis) – tai savarankiška modulinės profesinio mokymo programos dalis, skirta tam tikrai kompetencijai išugdyti. Modulio apimtis nustatoma kreditais. 1 kreditas atitinka 27 mokymosi valandas, iš kurių 22 (kontaktinės) yra valstybės finansuojamos valandos, likusios 5 – skirtos savarankiškam mokymuisi.
Kas gali rinktis profesinio mokymo programos modulį?

Modulį gali rinktis I–II, III–IV gimnazijos klasių mokiniai, besimokantys bendrojo ugdymo mokykloje ir I, II gimnazijos klasių mokiniai, besimokantys Šiaulių TMC.

Kuo man naudinga mokytis profesinio mokymo programos modulio?

Tai galimybė susikurti sau pridedamąją vertę – valstybės lėšomis įgyti profesinę kompetenciją, kuri galės būti naudinga studijoms aukštojoje mokykloje, mokantis profesinio mokymo įstaigoje, renkantis darbą, formuojant savo kompetencijas, kvalifikaciją.

Jei pasirinkčiau mokytis profesinio mokymo programos modulio, ar privalėsiu stoti į profesinę mokyklą?
Pasirinkus tam tikrą modulį ir susidarius pakankamam jį pasirinkusių mokinių skaičiui (12), Jūs gausite kvietimą pasirašyti mokymo sutartį. Pasirašius ją, būsite įregistruotas į profesinio mokymo įstaigą. Jūsų mokymo sutartis su bendrojo ugdymo mokykla liks galioti. (būsite registruotas 2-se mokymo įstaigose.
Kur sužinoti, kokius profesinio mokymo programos modulius galiu pasirinkti?

Informacija dėl priėmimo į profesinio mokymo programų modulius skelbiama Šiaulių profesinio rengimo centro interneto svetainėje www.stmc.lt, taip pat  bendrojo priėmimo sistemoje www.lamabpo.lt

Kur ir kada turėčiau pateikti prašymą dėl priėmimo mokytis profesinio mokymo programos modulio?

Prašymą galėsite pateikti nuo birželio 1 d. atvykus į Šiaulių technologijų mokymo centrą (Dvaro g. 144A, Šiauliai,  Daugėlių g. 17, Kuršėnai.) ar užpildžius jį bendrojo priėmimo sistemoje www.lamabpo.lt   

Konsultacijos dėl stojančiojo prašymo pildymo teikiamos telefonu 8-656 69020.

Ar bendrojo ugdymo mokykloje turėsiu mokytis visų joje siūlomų dalykų, ar nepadidės savaitinis pamokų skaičius?

Pasirinkus modulį, jis turės būti įtrauktas į Jūsų individualų ugdymo planą. Kad neviršyti nustatyto mokymosi krūvio, I-oje ir II-oje gimnazijos klasėse besimokantys mokiniai savo pasirinkimu nesimokys technologijų ir/ar žmogaus saugos dalykų, III-ios gimnazijos klasės mokiniai - technologijų ir/arba menų dalykų.

Ar už pasirinktą profesinio mokymo programos modulį turėsiu mokėti?

Modulio mokymąsi finansuoja valstybė, Jums mokėti nereikės.

Ar mokysiuosi tik teorijos, ar bus ir praktinių dalykų?

Teorinis mokymas sudaro apie 30 proc. modulio trukmės, likusi dalis – praktinis mokymas, praktinių įgūdžių ugdymas.

Kur ir kuriuo laiku vyks pamokos?

Pamokos vyks Šiaulių technologijų mokymo centro skyriuje, kuriame registruota profesinio mokymo programa, kurios modulį pasirinksite mokytis. Pamokos vyks suderintu su bendrojo ugdymo mokykla metu, tam bus sudaryta Šiaulių TMC ir bendrojo ugdymo mokyklos bendradarbiavimo sutartis.

Ar baigtas profesinio mokymo programos modulis bus įrašytas į mano mokslo baigimo pažymėjimą?

Baigto modulio pavadinimas, jo trukmė valandomis ir įvertinimas bus įrašytas į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestato priedą. Be to, modulį baigęs mokinys gaus valstybės pripažintą pažymėjimą, liudijantį įgytą profesinę kompetenciją.

Jei suprasiu, kad man nepatinka mokytis pasirinkto profesinio mokymo programos modulio, ar galėsiu jo nebesimokyti?

Sprendimą dėl mokymosi priima pats mokinys. Nusprendęs nebesimokyti pasirinkto modulio, mokinys turės parašyti prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo, dėl jo nesimokymo, keisti savo individualų ugdymo planą, kad būtų užtikrintas minimalus mokomųjų dalykų skaičius, reikalingas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimui ar brandos atestatui gauti.

Jei baigsiu pasirinktą profesinio mokymo programos modulį, tai planuodamas mokytis profesinio mokymo programoje turėsiu stoti tik į tą specialybę, kurioje yra įtrauktas tas modulis?

Modulio baigimas neįpareigoja mokinio rinktis tą specialybę, kurios mokymo programos modulį jis yra baigęs. Sprendimą, kur toliau mokytis (profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete), mokinys priima savarankiškai.

Jei būsiu baigęs profesinio mokymo programos modulį ir stosiu į profesinę mokyklą, ar mokymosi trukmė bus trumpesnė?

Mokiniams, baigusiems modulį, jis bus užskaitomas įstojus į profesinę mokyklą ir pasirinkus mokytis  tos specialybės, kurios modulis yra baigtas. Kad sutrumpėtų mokymosi trukmė, reikia, kad visa mokinių grupė būtų baigusi atitinkamą modulį. Priešingu atveju, mokiniui gali būti sudaryta galimybė mokytis papildomo pasirenkamojo modulio.

Kiek laiko truks mokslai?

Mokymosi trukmė priklausys nuo Jūsų pasirinkto modulio ar modulių rinkinio apimties ir truks 1 arba 2 mokslo metus vidutiniškai po 3 – 6 val. per savaitę priklausomai nuo pasirinktų modulių skaičiaus ir jų apimties.

Ar baigus modulį turėsiu laikyti baigiamąjį egzaminą?

Baigiamąjį kompetencijų vertinimo egzaminą laiko tik visą profesinio mokymo programą baigiantys mokiniai. Mokiniui sėkmingai baigus modulio programą, išvedamas modulio mokymosi pasiekimų vidurkis.