bg

Duomenų apsauga

Šiaulių technologijų mokymo centras
Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP)
Inga Lingaitė
Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 47 24
El. p. dap@stmc.lt

Pagrindinė Šiaulių technologijų mokymo centro (toliau - Centras) duomenų apsaugos pareigūno (toliau – DAP) pareiga – sudaryti sąlygas Centrui ir jo darbuotojams laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikrinti Centro tvarkomų asmens duomenų apsaugos sistemos stebėseną, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į DAP visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi.

DAP privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su darbuotojo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

TEISĖS AKTAI:

KITA AKTUALI INFORMACIJA: